Blended digital programs

Blended digital programs jako systém moderního a účinného vzdělávání

Blended digital programs představují flexibilní systém zakázkového vzdělávání zaměstnanců, který účinně kombinuje moderní nástroje distančního (digitálního) i prezenčního rozvoje lidských zdrojů. Tyto nově vyvinuté programy jsou charakteristické svou unikátní vzdělávací cestou a velkým důrazem na okamžitou a dlouhodobou aplikaci v praxi.

Jsou postavené na bohatých zkušenostech konzultantů skupiny Cegos a nejnovějších trendech ve vzdělávání dospělých.

 

Každý vzdělávací program je navržen tak, aby:

  • vytvořil prostor pro individuální přístup ke vzdělávání každého účastníka,
  • zvýšil frekvenci vzájemné interakce nejen na učebně, ale i v online prostředí,
  • posílil motivaci a zapojení každého účastníka,
  • urychlil zavádění nových poznatků do praxe,
  • v několika úrovních ověřoval efektivnost programu a jeho přímé dopady v prostředí klienta.

 

Blended digital programs jsou určeny pro všechny klíčové zaměstnance firem z řad specialistů a manažerů.

 

Blended digital programs a jejich vzdělávací cesta

Vzdělávací cesta Cegos

Blended digital programs obsahují unikátní vzdělávací cestu složenou ze šesti na sebe navazujících kroků.

V prvním kroku jsou všichni účastníci individuálně osloveni prostřednictvím e-mailové pozvánky, je jim představena struktura i obsah celého programu a jsou prvotně zapojeni díky krátké vstupní ankety v online podobě.

Druhý krok znamená online vzdělávání v podobě virtuální třídy. Zde se účastníci seznamují s cíli programu, účastní se individuální nebo skupinové práce, jsou jim předány odkazy na výuková videa a zadání pro trénink na učebně.

V dalším kroku účastníci absolvují trénink vybraných dovedností na učebně, kde jeho určitou část mohou nahradit připravenými video kurzy – vše podle individuálních možností. Dále sdílejí zkušenosti a individuálně si stanovují osobní akční plán rozvoje.

Den poté, ve čtvrtém kroku, vyplní každý účastník výstupní online dotazník s vazbou na vstupní anketu, který je zaměřen na měření posunu ve znalostech, dovednostech, motivaci nebo angažovanosti.

Po dvou až třech týdnech následuje pátý krok – další virtuální setkání, jehož předmětem je sdílení zkušeností s aplikací nabytých znalostí a dovedností do praxe, práce s osobním akčním plánem, shrnutí tématu a další individuální podpora nebo doporučení.

V posledním šestém kroku ověřujeme praktické dopady vzdělávání na fungování týmu, oddělení nebo celé organizace formou interního online dotazování směřovaného jak na účastníky, tak i další zástupce firmy.

 

V jakých úrovních měříme efektivitu vzdělávání

1. Hodnocení spokojenosti účastníků programu

2. Posun ve znalostech a dovednostech

3. Aplikace nabytých znalostí a dovedností v praxi

4. Praktické dopady na fungování oddělení nebo organizace

 

Přidaná hodnota Blended digital programs

  • Velká přizpůsobitelnost programu – na míru2
  • Vysoká efektivita učení a rychlý přenos do praxe
  • Mezinárodně ověřená témata a atraktivní metodika
  • Komplexní zpětná vazba a 4úrovňové ověřování efektivnosti

 

Připravená témata

Prosím sdělte nám své podněty, připomínky a dotazy.

+420 226 006 300

+420 226 006 300

08:00 - 17:00 Pondělí až Pátek