Blended digital programs

Zakázkové vzdělávání v podobě mixu prezenčních a online forem

Každá firma potřebuje zakázkové, tj. přesně zacílené vzdělávací programy zohledňující specifické prostředí organizace, její strategické i operativní cíle a individuální potřeby klíčových skupin zaměstnanců nebo jednotlivců.moderní nástroje V rámci celé vzdělávací cesty proto klademe důraz na individuální přístup a realizaci programu v menších týmech pro dosažení vyšší interaktivity. To vše pro zajištění okamžité a dlouhodobé aplikace nabytých znalostí a dovedností do praxe v co nejkratším čase. I to je důvod, proč je zakázkové vzdělávání Cegos ve většině případů koncipováno jako blended learning, tj. jako kombinace tréninku na učebně a některé z forem distančního vzdělávání nebo online komunikace.

Blended digital programs jako moderní vzdělávání na míru

Blended digital programs představují flexibilní systém zakázkového vzdělávání zaměstnanců, který účinně kombinuje moderní online nástroje rozvoje s tréninkem dovedností na učebně. Jsou příkladem doporučovaného řešení pro implementaci moderního a účinného firemního vzdělávání. Tyto programy jsou postavené na bohatých zkušenostech konzultantů skupiny Cegos a nejnovějších trendech ve vzdělávání dospělých. Představují doporučovaný balíček vzdělávacích forem, který lze libovolně obměňovat nebo doplňovat.
Každý vzdělávací program je navržen a realizován tak, aby:

  • nastavil personalizované vzdělávání nejen pro skupinu, ale i pro každého jednotlivce,
  • zvýšil frekvenci vzájemné interakce nejen na učebně, ale i v online prostředí,
  • posílil motivaci a zapojení každého účastníka,
  • urychlil zavádění nových poznatků do praxe,
  • ušetřil čas účastníků i náklady spojené s dopravou,
  • v několika úrovních ověřoval efektivnost programu a jeho přímé dopady v prostředí klienta.

Blended digital programs jsou určeny pro všechny zaměstnance z řad specialistů a manažerů.

Vzdělávací cesta u Blended digital programs

Blended digital programs zahrnují vzdělávací cestu složenou ze šesti doporučovaných na sebe navazujících kroků.

V prvním kroku jsou všichni účastníci individuálně osloveni prostřednictvím e-mailové pozvánky, je jim představena struktura i obsah celého programu a jsou prvotně zapojeni díky krátké vstupní ankety v online podobě.
Druhý krok znamená online vzdělávání v podobě virtuální třídy. Zde se účastníci seznamují s cíli programu, účastní se individuální nebo skupinové práce, jsou jim předány odkazy na výuková videa a zadání pro trénink na učebně.
V dalším kroku účastníci absolvují trénink vybraných dovedností na učebně, kde jeho určitou část mohou nahradit připravenými video kurzy – vše podle individuálních možností. Dále sdílejí zkušenosti a individuálně si stanovují osobní akční plán rozvoje.
Den poté, ve čtvrtém kroku, vyplní každý účastník výstupní online dotazník s vazbou na vstupní anketu, který je zaměřen na měření posunu ve znalostech, dovednostech, motivaci nebo angažovanosti.
Po dvou až třech týdnech následuje pátý krok – další virtuální setkání, jehož předmětem je sdílení zkušeností s aplikací nabytých znalostí a dovedností do praxe, práce s osobním akčním plánem, shrnutí tématu a další individuální podpora nebo doporučení.
V posledním šestém kroku ověřujeme praktické dopady vzdělávání na fungování týmu, oddělení nebo celé organizace formou interního online dotazování směřovaného jak na účastníky, tak i další zástupce firmy.

4 výhody Blended digital programs

  • Velká přizpůsobitelnost programu – na míru2
  • Atraktivní metodika a rychlý přenos do praxe
  • Moderní formy digitálního vzdělávání
  • Komplexní zpětná vazba a 4úrovňové ověřování efektivnosti

Tento flexibilní systém zakázkového vzdělávání, využívající vhodné kombinace digitálních nástrojů rozvoje s prezenční výukou, je možné vyvinout pro jakékoli téma, které budete v rámci Vaší organizace potřebovat.
Zakázkové kurzy – ať již v prezenční, blended nebo digitální podobě – jsou z naší strany doplňovány o poradenské služby, jejichž cílem je pozitivně ovlivňovat motivaci i angažovanost zaměstnanců a pomáhat zvyšovat výkonnost celé organizace.

 

Témata již připravených Blended digital programs: