Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Představujeme vám zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů vás, našich klientů.

Jaké osobní údaje klienta Gradua-CEGOS, s.r.o. shromažďuje a zpracovává a za jakým účelem?

 • Osobní údaje, zpracovávané za účelem realizace smluvního vztahu které může Gradua-CEGOS, s.r.o. zpracovávat i bez souhlasu klienta:  identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, podpis, u klienta-fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ);
 • kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt s klientem (zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace);
 • údaje o využívání služeb – údaje o sjednání a využívání služeb Gradua-CEGOS, s.r.o. (např. údaje o telefonických hovorech, záznamy jiné komunikace s klientem).

Osobní údaje, které Gradua-CEGOS, s.r.o. zpracovává se souhlasem klienta za účelem marketingového využití údajů a které jsou obsahem Souhlasu  se zpracováním osobních údajů Gradua-CEGOS, s.r.o.  je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněna používat elektronickou adresu a telefonní číslo zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již zákazníkovi poskytl. Podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. je dále oprávněna zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb.

Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu, lze jej však kdykoliv odvolat.

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi Gradua-CEGOS, s.r.o. a klientem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. Gradua-CEGOS, s.r.o. ale nemůže uzavřít obchod nebo poskytnout službu, pokud jí nejsou poskytnuty osobní údaje nezbytné pro uzavření příslušného obchodu nebo poskytnutí služby.

Z jakých zdrojů Gradua-CEGOS, s.r.o. osobní údaje získává?

 • přímo od klienta při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci;
 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.) a z dalších veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě klient sám zveřejní);

Jakým způsobem Gradua-CEGOS, s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a Gradua-CEGOS, s.r.o disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu Gradua-CEGOS, s.r.o. osobní údaje poskytuje?

 • státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy
 • dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv Gradua-CEGOS, s.r.o., např. soudům, soudním exekutorům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;
 • specializovaným externím subjektům (dále „zpracovatel“), které pro Gradua-CEGOS, s.r.o.  provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů); za zpracovatele vybírá Gradua-CEGOS, s.r.o. po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která jí poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů;
 • společnosti Profesní a odborná školení s.r.o., která realizuje některé služby nabízené společností Gradua-CEGOS, s.r.o. Se souhlasem klienta nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty ke zpracování i dalším subjektům,
 • vaše osobní údaje Gradua-CEGOS, s.r.o. nepředává do třetích zemí.

Jaká jsou práva klienta ve vazbě na zpracování a předávání osobních údajů?

Práva subjektu osobních údajů daná Nařízením GDPR, články 15 -22 jsou tyto: právo být informovaný, právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost, právo vznést námitku a práva související s automatizovaným rozhodováním a profilováním.

Právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kam se může klient obrátit pro další informace, kde může uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?

Klient má možnost se obrátit na informační linku Gradua-CEGOS, s.r.o. +420 226 006 300, kde mu budou zodpovězeny veškeré dotazy týkající se problematiky osobních údajů.

Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas,změnit jeho rozsah či požádat o výpis lze některým z následujících způsobů:

 • návštěvou Gradua-CEGOS, s.r.o.;
 • e-mailovou zprávou na: gdpr@cegos.cz, zavoláním na informační linku +420 226 006 300;
 • písemně na adresu Gradua-CEGOS, s.r.o.
 • odvolat udělený souhlas, popřípadě jej potvrdit můžete také pomocí následujícího odkazu. CHCI ZMĚNIT SOUHLAS

Jak Gradua-CEGOS, s.r.o. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

 • tyto zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Gradua-CEGOS, s.r.o. www.cegos.cz a www.gradua.cz;
 • s pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany je klient seznámen při uzavírání obchodu či poskytnutí služby; v této souvislosti je klient také požádán, aby se vyjádřil k navrženému souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • tyto zásady se přiměřeně uplatňují i na zpracovávání osobních údajů prováděné společností cz.

Další