Zakázkové vzdělávání

Firmy často využívají přesně zacílené vzdělávací programy zohledňující specifické prostředí organizace, její strategické i operativní cíle, individuální potřeby jejích klíčových zaměstnanců, zaměstnaneckou strukturu nebo rozdílnou úroveň znalostí a dovedností.
V rámci celé vzdělávací cesty této podoby vzdělávání zaměstnanců klademe důraz na individuální přístup, snadnou aplikaci do praxe a realizaci programu v menších týmech pro dosažení vyšší interaktivity. I proto je zakázkové vzdělávání Cegos vždy koncipovány jako blended learning, tj. kombinace tréninku na učebně a některé z forem distančního vzdělávání nebo online komunikace.

V unikátním průběhu kurzů Cegos se například můžete setkat s následujícím prvky:

Prvotní oslovení účastníků lektorem, kde jsou všem účastníkům představeny cíle kurzu, způsob vzájemné spolupráce a nastaveny cesty ke vzájemné komunikaci tak, aby bylo dosaženo maximálního zisku ze sdílení zkušeností a postřehů v průběhu celého kurzu i po něm.

Online vzdělávání, které může zahrnovat online komunikaci s účastníky, online workshop, virtuální třídu, e-learning aj. Online komunikace v této fázi vzdělávací cesty dovoluje lektorovi rychle reagovat na aktuální dotazy účastníků, přispívá k lepší přípravě účastníků před kurzem (pre-test, zadání úkolu na prezenční setkání apod.), umožňuje lepší vzájemné poznání, napomáhá k vyššímu zapojení účastníků a účinnější aplikaci nových poznatků do praxe.

Trénink dovedností na učebně je realizován zkušenými lektory s bohatou praxí. Nové dovednosti jsou zde představeny praktickým způsobem, který je umožnuje ihned zavádět do praxe účastníků. Výstupem z tréninkové části kurzu je individuální akční plán každého účastníka, jehož cíle jsou podnětem k další komunikaci mezi účastníky a lektorem.

Po skončení vlastního vzdělávání může následovat individuální konzultace online nebo monitoring konkrétních dopadů vzdělávání na fungování daného týmu, příslušného oddělení nebo části firmy formou interního dotazování. To je směřováno jak na účastníky zakázkového kurzu, tak i na další zástupce firmy.

Průběh každého zakázkového vzdělávání je individuální a je flexibilně řešen podle konkrétního zadání klienta.

Zakázkové kurzy jsou doplňovány poradenskými službami, jejichž cílem je pozitivně ovlivňovat motivaci i angažovanost zaměstnanců a pomáhat zvyšovat výkonnost celé organizace.